شرح مختصر :   در این پروژه با استفاده از آی سی ATMEGA128 و  سنسور LM35 می توانیم دما را بر حسب درجه سانتیگراد بر روی LCD نمایش دهیم و نسبت به دما هیتر و یا کولری را روشن و خاموش نمود.